1403/03/31
سلمان احمدی اسب چین

سلمان احمدی اسب چین

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: --

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی کینتیک و ایزوترم حذف فلز نیکل از محلول آبی بهوسیله جلبک دریای عمان (Sargassum angustifolium) سارگاسوم انگوستوفولیوم
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
جلبک، سارگاسوم آنگوستوفولیوم، نیکل، کینتیک، ایزوترم.
سال 1395
مجله زیست شناسی دریا
شناسه DOI
پژوهشگران سلمان احمدی اسب چین

چکیده

روشهای حذف فلزات سمی و سنگین از پسابها و فاضلابها در مقایسه با روشهای مرسوم فیزیکی و (Sargassum شیمیایی دارای کارایی بیشتری میباشند. هدف از این تحقیق استفاده از جلبک قهوهای جهت حذف یون نیکل از محلول آبی بود. حذف فلز از پدیده جذب زیستی غیر وابسته angustifolium) به متابولیسم جلبک پیروی میکند و میان کنش بین فلز و سطح جلبک موردبررسی قرار میگیرد. در این تحقیق ایزوترم و کینیتیک حذف فلز سنگین نیکل بهوسیله جلبک مذکور بررسی گردید. جلبک قهوهای از ساحل چابهار دریای عمان جمعآوری گردید. زمان تعادل برای جذب فلز نیکل بهوسیله جلبک در حدود 300 دقیقه بود. ایزوترم جذب نیکل بهوسیله جلبک از معادله لانگمویر تبعیت کرد. بیشینه جذب یون نیکل بهوسیله 0 میلیمول بر گرم وزن خشک جلبک بود، این مقدار در اسیدیته 5، در حدود / جلبک در اسیدیته 5 در حدود 75 در اسیدیته Sargassum angustifolium در R 0/65 میلی مول بر گرم بود. مقدار ضریب همبستگی 2 0 برای ضریب / 54 بود، این مقدار در اسیدیته 5 برابر 992 / آن برابر 05 (bl) 0 و ثابت لانگمویر / 4 برابر 990 بود.