1403/03/31
سلمان احمدی اسب چین

سلمان احمدی اسب چین

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: --

مشخصات پژوهش

عنوان
پمطالعه پارامترهای ،pHدوز جاذب زیستی، بر جذب فلز کادمیوم بوسیله باکتری جداسازی شده از پساب صنعتی آبکاری غرب تهران
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
جذب زیستی، کادمیوم، باکتری، پساب صنعتی
سال 1401
پژوهشگران احمد رضایی ، سلمان احمدی اسب چین

چکیده

آلودگی فلزات سنگین از خطرات جدی محیط زیست و سلامت انسان است. در این مطالعه از بین 12جدایه باکتری مقاوم به کادمیوم از خاک و پساب آلوده به فلزات سنگین جدایه MS2با رشد نسبتاً بالاتر در محیطهای کشت حاوی کادمیوم برای مطالعه بیشتر انتخاب و حذف فلز در pHهای مختلف و مقدار جاذب بررسی شد. طبق نتایج pHبهینه 6و مقدار دوز جاذب ( 1گرم بر لیتر) استو مقدار جذب به 42/78درصد( 50میلی گرم بر لیتر کادمیوم) رسید. جدایه منتخب میتواند در محیطهای آلوده به فلز زنده بماند و برای تصفیه پسابهای آلوده به فلز مفید باشد