1402/12/06
سلمان احمدی اسب چین

سلمان احمدی اسب چین

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: --

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت، مشخصه یابی و بررسی فعالیت آنتی باکتریال نانوهیبرید سه گانه نانولوله های کربنی– دی اکسید تیتانیوم– نقره (CNTs-TiO2-Ag)
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
سنتز سبز تفاله چای نانوکامپوزیت .Fe3O4/Cellulose
سال 1399
مجله نانو مواد
شناسه DOI
پژوهشگران سلمان احمدی اسب چین ، محمد اکبرزاده پاشا ، مسعود فضل الله پور

چکیده

در این پژوهش، با استفاده از روش سل-ژل، هیبرید دوگانه نانولوله کربنی چند دیواره-دی اکسید تیتانیوم ( )MWCNTs-TiO2ساخته شدد و سپس طی یک فرآیند شیمیایی نرم چهار غلظت مختلف 0/1 ،0/08 ،0/06و 0/2مولار محلول آبی نیترات نقره به هیبرید مذکور اضافه گردیدد و هیبریدهای سهگانه نانولولهکربنی-دیاکسیدتیتانیوم-نقره ( )MWCNTs-TiO2-Agبدا چهدار مقددار مختلدف نشسدت نقدره بدسدت آمدندد همچنین هیبرید دوگانه نانولولهکربنی-نقره ( )MWCNTs-Agو نانوذرات دی اکسید تیتانیوم و نانوذرات نقره به تنهایی به روش شیمیایی سنتز شدند بررسیهای میکروسکوپ الکترونی نشان داد که هیبریدهای دو و سهگانه شدکل گرفتده و ندانوذرات دیاکسدید تیتدانیوم و نقدره بده بدنده نانولولههای کربنی چسبیدهاند پراش پرتو ایکس حضور همزمان ساختار هگزاگوندال نانولولدههدای کربندی و فداز آناتداز ندانوذرات تیتانیدا را در هیبرید سهگانه تایید کرد مشاهده شد که میزان نشست نانوذرات تیتانیا بسیار بیشتر از نقدره اسدت طیدفسدنیی تبددیل فوریده فروسدرص ات دال نانوذرات تیتانیا و نقره به بدنه نانولولهها بدا اسدتفاده از گدروه عداملی کربوکسدیل را تاییدد کدرد مشداهده شدد کده هیبریددهای سدهگانده فاالیدت آنتیباکتریال بسیار بهتری در مقایسه با هیبریدهای دوگانه و نانوذرات تنها از خود نشان میدهند و در بین بداکتریهدای مدذکور، ندانومواد سدنتز شده بیشترین تاثیر را روی باکتری اشریشیا کلای داشتهاند بیشینه ناحیه عدم رشد برابر 13 mmاست که با اسدتفاده از هیبریدد CTA4در برابدر باکتری استافیلوکوک اپیدرمیدیس در حیم 40 μlاز باکتری بدست آمد