1403/03/09
مسعود روحانی

مسعود روحانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 01135303120

مشخصات پژوهش

عنوان
گونه فرهنگی مکتوبات مولانا
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
مولانا -نامه نگاری- مکتوبات
سال 1396
مجله سبك شناسي نظم و نثر فارسي
شناسه DOI
پژوهشگران مسعود روحانی ، زهرا تقی زاده

چکیده

این مقاله با اتکا به مستقیمترین اسنادی که روابط مولانا را آشکار میکند، به بررسی ابعاد اجتماعی شخصیت مولانا در نام هها پرداخته است؛ برای انجام این منظورتمام یکصد و پنجاه نامه بجا مانده از او را در سه مقوله موضوع، مخاطب و افراد واسطه بررسی و به این پرسشها پاسخ داده ایم: 1. آیا از خلال نامه های مولانا میتوان به رابطه قدرت در زمانه مولانا پی برد؟ 2. مراودات مولانا با افراد شاخص زمان هاش و نیز خانواد ه چگونه بود هاست؟ 3. موضوع عمده نامه های مولانا چیست؟ 4. مخاطبان مولانا چه کسانی هستند و روابط مولانا با چه کسانی پررنگتر است؟ 5. دغدغه های مولانا در نام ههایش چیست و چه شگردهایی برای رسیدن به هدف دارد؟ 6. آیا از خلال نام هها میتوان به اوضاع اجتماعی و سیاسی زمانه مولانا پی برد؟ بیشترین نام هها به ترتیب، درباره نظام الدین داماد حسام الدین)و صلاح الدین(، حسام الدین و صدرالدین پسر حسام الدین نوشته شده ان