1403/03/11
مسعود روحانی

مسعود روحانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 01135303120

مشخصات پژوهش

عنوان
شیوه های نو سعدی در استفاده از تشبیه و استعاره در غزل
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
سعدی، استعاره، هنجارگریزی، غزل
سال 1390
مجله سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
شناسه DOI
پژوهشگران مسعود روحانی ، سید محسن مهدی نیا چوبی

چکیده

مطابق نظریه صورتگرایان, هنرمند(شاعر) با درهم شکستن ساختار عادی زبان, در واقع «آشنایی زدایی» میکند.آشنایی زدایی به دو شکل نمودار میشود؛ یکی هنجارگریزی (قاعده کاهی) است و دیگری «قاعده افزایی» است. هنجارگریزی انواعی دارد که یکی از مهمترین نوع آن «هنجارگریزی معنایی» است که شامل «تشبیه و استعاره» میشود که در غزل سعدی کاربرد دارد. با وجود این, این سوال مطرح میشود که آیا کاربرد تشبیه و استعاره به اندازه ای است که بتوان آنها را از مختصات سبکی غزل سعدی به شمار آورد یا خیر؟ در متن مقاله نشان خواهیم داد که در غزلیات سعدی, در حوزه هنجارگریزی معنایی, تشبیه و استعاره از پرکاربردترین آرایه هستند و کارکرد زیباشناسی آنها و شگردهای مختص شاعر در نحوه بخدمت گرفتن تشبیه و استعاره را آشکار خواهیم ساخت.