1403/03/09
مسعود روحانی

مسعود روحانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 01135303120

مشخصات درس

عنوان تحقیق در متون نظم فارسی
شماره
مقطع دکترای تخصصی
پیش‌نیاز
توضیحات