1403/03/11
مسعود روحانی

مسعود روحانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 01135303120

مشخصات درس

عنوان تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی
شماره
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز
توضیحات