1403/05/03
فاطمه رودباری

فاطمه رودباری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: بابلسر. پردیس .دانشگاه مازندران.دانشکده علوم پایه.پروه میکروبیولوژی
تلفن: 01135302424

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی شیوع انفلانزای فصلی در ایران
نوع پژوهش
سخنرانی
کلیدواژه‌ها
شیوع، انفلانزای فصلی،ایران
سال 1398
پژوهشگران فاطمه رودباری

چکیده

ویروس انفلانزا از خانواده ارتومیکسوویریده و ژنوم آن از نوع RNAاست با توجه به اینکه ژنوم آن قطعه قطعه می باشد و میزبانهای متعددی نیز دارد اختمال جهش و نوترتیبی در آت زیاد می باشد که منحر به بروز اتفلانزاهای فصلی میگردد.