1403/05/03
فاطمه رودباری

فاطمه رودباری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: بابلسر. پردیس .دانشگاه مازندران.دانشکده علوم پایه.پروه میکروبیولوژی
تلفن: 01135302424

مشخصات پژوهش

عنوان
zika virus
نوع پژوهش
سخنرانی
کلیدواژه‌ها
زیکا ویروس،میکروسفالی
سال 1397
پژوهشگران فاطمه رودباری

چکیده

ویروس زیکا از خانواده فلاوی ویریده است.از طریق پشه منتقل می شود.بر جنین اثر گذاشته و باعث میکروسفالی میشود.