1403/05/03
فاطمه رودباری

فاطمه رودباری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: بابلسر. پردیس .دانشگاه مازندران.دانشکده علوم پایه.پروه میکروبیولوژی
تلفن: 01135302424

مشخصات پژوهش

عنوان
ویروس زیکا
نوع پژوهش
سخنرانی
کلیدواژه‌ها
ویروس زیکا،میکروسفالی
سال 1398
پژوهشگران فاطمه رودباری

چکیده

ویروس زیکا از خانواده فلاوی ویریده است.از طریق پشه منتقل می شود.بر جنین اثر گذاشته و باعث میکروسفالی میشود.