1403/05/03
فاطمه رودباری

فاطمه رودباری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: بابلسر. پردیس .دانشگاه مازندران.دانشکده علوم پایه.پروه میکروبیولوژی
تلفن: 01135302424

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه مقاومت ایمیپنم در برخی از ژنهای blaVIM آنزیم متالوبتالاکتامازها دربین ایزوله های بالینی پسودو موناس آئروژینوزا توسط روشهای فنوتایپی وژنوتایپی در شمال شرق ایران
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
پسودوموناس آئروژینوزا ‘متالوبتالاکتاماز ‘ PCR ‘ ژن VIM
سال 1395
پژوهشگران راهله ناصریان مقدم(دانشجو)، محبوبه نادری نسب(استاد مشاور)، فاطمه رودباری(استاد راهنما)، زهرا مشکات(استاد راهنما)

چکیده

سابقه وهدف ꞉ مقاومت آنتی بیوتیکی همواره به عنوان یک مشکل جدی برای سلامت انسان مطرح است و بیماران زیادی را در بیمارستان های سراسر جهان تحت تاثیر قرار داده است . پسودوموناس آئروژینوزا یک پاتوژن گرم منفی و یکی ازعوامل شایع عفونتهای بیمارستانی است. متالوبتالاکتامازها به عنوان دفاع اصلی باکتری گرم منفی در مقابل آنتی بیوتیکها محسوب می شود.ژن تولید کننده این آنزیم بر روی پلاسمید با اندازه های مختلف قرار دارد. هدف از این مطالعه ارزیابی شیوع سویه های مقاوم به بتالاکتامازها است که توسط ژن هایVIM1˓2˓3˓4˓5˓9˓11˓13˓16 ایجاد می شوند. مواد و روش کار ꞉ در این مطالعه ابتدا نمونه های کلینیکی ایزوله های پسودوموناس آئروژینوزا با روش استاندارد دیسک دیفیوژن کربی بائر و طبق دستورالعمل CLSI آنتی بیوگرام شد و بعد از آن با کمک روش Combined-disk test ایزوله فنوتایپی مثبت شناسایی گردید و سپس استخراج DNA ودر نهایت شناسایی ژنوتایپی ژن های VIM به وسیله PCR صورت گرفت . یافته ها ꞉ از 62 سویه (49٪) مقاوم به ایمپنم 32 سویه (51٪) در بررسی فنوتایپی تولید کننده متالوبتالاکتاماز بودند . و در بین سویه های مقاوم به ایمیپنم که در روش های فنوتایپی مثبت بودند . حضور ژن های VIM 1-4-5-13 (11٪) و VIM 2-3-9-11-16 (0٪( گزارش گردید . نتیجه گیری ꞉ یکی از مهمترین علل عفونت های بیمارستانی عفونت با باکتری گرم منفی است پسودوموناس آئروژینوزا یکی از عوامل مهم ایجاد این گونه از عفونت ها است که به علت مقاومت داروئی بالا باعث مرگ ومیر زیادی می شود. لذا استفاده از شیوه های که بتواند باعث شناسائی سریع باکتریهای تولید کننده متالوبتالاکتاماز شود به پزشک کمک خواهد کرد تا درمان مناسب را سریع تر انجام دهد . ودر نهایت پیشنهاد می شود در صورت استفاده از روش های فنوتیپی برای تشخیص ژن مورد نظر حتما روش PCR انجام شود .تا دلیل مقاومت به طور دقیق مشخص گردد