1403/05/03
فاطمه رودباری

فاطمه رودباری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: بابلسر. پردیس .دانشگاه مازندران.دانشکده علوم پایه.پروه میکروبیولوژی
تلفن: 01135302424

مشخصات پژوهش

عنوان
تعیین ژنوتیپ و آنالیز فیلوژنتیک ژنوگروه GII نوروویروس ردیابی شده در کودکان کمتر از 5 سال بستری شده در دو بیمارستان کودکان در تهران
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
گاستروانتریت، نوروویروس،ژنوتایپینگ،ژن کپسید، ژن پلیمراز ، Real time RT-PCR،
سال 1396
پژوهشگران مهسا فارسی(دانشجو)، آرش آرش کیا(استاد مشاور)، فاطمه رودباری(استاد راهنما)، ذبیح اله شجاع(استاد راهنما)

چکیده

گاستروانتریت ویروسی از جمله مهمترین بیماریهای تهدیدکننده سلامت افراد ، در سراسر جهان محسوب میشود. تاکنون در ایران مطالعات پراکنده و محدودی پیرامون اپیدمیولوژی نوروویروسانجام گرفته. است. این پژوهش با هدف ارزیابی شیوع و بررسی مولکولی اپیدمولوژیکی ژنوتیپ GII نوروویروسها در کودکان کمتر از 5 سال مبتلا به گاستروانتریت حاد صورت پذیرفته است. در مجموع تعداد 211 نمونه مدفوع از بیمارستانهای بهرامی و علی اصغر در تهران طی خردادماه 1394 تا خرداد 1395 جمعآوری و به روش Real time PCR غربالگری شد. نمونه های مثبت در ابتدا به کمک semi-nested PCR و سپس به روش سانگر توالییابی و در نهایت با رسم درخت فیلوژنتیکی و تحلیل آن تایپ شدند. در میان 211 نمونه، 36 نمونه نوروویروسی ردیابی شد . براساس آنالیز ژنتیکی توالیهای کپسید و پلیمراز در 8 ژنوتیپ دسته بندی شدند GII.P4-GII.4 Sydney_: 2012 (41.7 درصد)، GII.pe-GII4 Sydney_2012 ( 30.6 درصد)،GIIp21-GII3 (13.9درصد)، GII.P16-GII.4 Sydney_2012(2.8 درصد) ، GII.P16-GII.12 (2.8 درصد)، GII.P2-GII.4 Sydney_2012 ( 2.8 درصد).7 GII.P7-GII ( 2.8 درصد)،2 GII.P2-GII. (2.8 درصد)، GII.12-GII.P16(2.8 درصد) GII.4-GII.P2 (2.8 درصد) در این پژوهش، چندین ژنوتیپ در گردش به طور همزمان در کودکان کمتر از 5 سال مبتلا به گاستروانتریت حاد شناسایی ومعرفی شدند. پایش مولکولی نوروویروس به طور پیوسته به ویژه تایپینگ دو ژن کپسید و پلیمراز، جهت مطالعات پیرامون سویه های در گردش و کاهش بار بیماری نوروویروسی بسیار حائز اهمیت میباشد.