1403/05/03
فاطمه رودباری

فاطمه رودباری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: بابلسر. پردیس .دانشگاه مازندران.دانشکده علوم پایه.پروه میکروبیولوژی
تلفن: 01135302424

مشخصات پژوهش

عنوان
عضویت در انجمن زیست شناسی
نوع پژوهش
فعالیت های علمی اجرایی
کلیدواژه‌ها
عضویت، انجمن زیست شناسی
سال 1395
پژوهشگران فاطمه رودباری

چکیده

عضویت در انجمن زیست شناسی