1403/05/03
فاطمه رودباری

فاطمه رودباری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: بابلسر. پردیس .دانشگاه مازندران.دانشکده علوم پایه.پروه میکروبیولوژی
تلفن: 01135302424

مشخصات پژوهش

عنوان
عضو کارگروه تخصصی بررسی توانایی علمی گروه زیست شناسی میکروبیولوژی
نوع پژوهش
فعالیت های علمی اجرایی
کلیدواژه‌ها
کارگروه تخصصی ،گروه زیست شناسی میکروبیولوژی
سال 1395
پژوهشگران فاطمه رودباری

چکیده

بررسی توانایی علمی گروه زیست شناسی میکروبیولوژی