1403/05/03
فاطمه رودباری

فاطمه رودباری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: بابلسر. پردیس .دانشگاه مازندران.دانشکده علوم پایه.پروه میکروبیولوژی
تلفن: 01135302424

مشخصات پژوهش

عنوان
شیوع عفونت ویروس غرب نیل در شمال و جنوب شهرهای نکا و شیراز
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ویروس غرب نیل، الایزا، آنتی بادی IgG،ایران
سال 1394
مجله مجله علوم آزمایشگاهی
شناسه DOI
پژوهشگران یدالله شمسی زاده ، فاطمه رودباری ، نازیلا ارباب سلیمانی

چکیده

زمینه و هدف: ویروس غرب نیل متعلق به جنس فلاوی­ویروس می­باشد که می­تواند باعث ایجاد عفونت ویروسی در انسان گردد. مطالعه حاضر برای تعیین حضور آنتی­بادی­های IgGعلیه ویروس غرب نیل در شهرهای نکا و شیراز انجام پذیرفت. روش­ بررسی: در این تحقیق، 46 بیمار از شهرهای نکا (23 نفر: 13 زن و 10 مرد) و شیراز (23 نفر: 10 زن و 13 مرد)شرکت داشتند. IgGضد ویروس به روش الایزا اندازه گیری شد. یافته­ها: نتایج نشان داد که نسبت وضعیت ایمنیIgG(ISR) در شهر نکا، منفی، امّا در12 نفر از افراد شهر شیراز، شامل 10 مرد و 2 زن، مثبت بود که از 12/3 تا 6/38متغیر بود. مقایسه آماری ISR نشان داد که بین بیماران این دو شهر اختلاف معنی­دار وجود دارد (05/0P<). همچنین تفاوت معنی­داری بین زنان و مردان در میزان آلودگی به این ویروس در شهر شیراز مشاهده شد (05/0P<) و در مردان (13/39%) بیشتر از زنان (04/13%) بود. نتیجه­گیری:از آنجاییکه وضعیت آب و هوایی شیراز، گرم و نیمه خشک و نکا معتدل می­باشد، همچنین تنوع اقلیمی در تنوع میزان شیوع در این دو شهر موثر می­باشد. احتمالاً به دلیل آنکه مردان به علت شرایط شغلی­شان، بیشتر از زنان در محیط بیرون از منزل به سر می­برند بیشتر در معرض گزش حشرات ناقل ویروس قرار دارند.