1403/05/02
فاطمه رودباری

فاطمه رودباری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: بابلسر. پردیس .دانشگاه مازندران.دانشکده علوم پایه.پروه میکروبیولوژی
تلفن: 01135302424

مشخصات پژوهش

عنوان
فراوانی کلبسیلا پنومونیه تولیدکننده کارباپنماز KPC درنمونه های بالینی مشهد
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
تست هاج تغییر یافته، کلبسیلا پنومونیه، کارباپنماز
سال 1394
مجله مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد
شناسه DOI
پژوهشگران فاطمه رودباری ، کیارش قزوینی ، سمیه حیدری فورک ، مهدی کوهی نقندر ، سعید عامل جامه دار ، مسعود یوسفی

چکیده

مقدمه امروزه تولید بتالاکتاماز توسط کلبسیلا پنومونیه، مشکلات زیادی در درمان این عفونت ها در دنیا ایجاد نموده است.هدف از این مطالعه شناسایی و تعیین شیوع کلبسیلا پنومونیه تولیدکننده بتالاکتاماز های وسیع الطیف KPC در نمونه های بالینی شهر مشهد در سال 5383 می باشد. روش کار در این مطالعه مقطعی که در سال 5383 در بیمارستان قائم و امام رضا مشهد انجام شد، 208 ایزوله کلبسیلا پنومونیه جداشده از نمونه های بیماران پس از تعیین هویت بااستفاده از روش های معمول و تست های بیوشیمیایی مورد مطالعه قرار گرفت. حساسیت این سویه ها در برابر 58 آنتی بیوتیک مختلف با استفاده از روش دیسک دیفیوژن ارزیابی شد و به منظور بررسی وجود آنزیم کارباپنماز KPC از آزمون هاج تغییریافته) MHT ) به روش آگار دایلوشن برای مروپنم استفاده شد. نتایج ، )% بیشترین میزان مقاومت این باکتری در مقابل آنتی بیوتیک های سفازولین) 64.44 %( ، سفپیم ) 48.45 سفتازیدیم) 46.58 ( ، تری متوپریم سولفامتوکسازول ) 45.25 %( می باشد. در این بررسی 535 نمونه کلبسیلا پنومونیه ESBL بود که 28 عدد از آن ها دارای تست هاج مثبت بوده ، 3 نمونه MIC آن مساوی 4 می باشد. 56 نمونه MIC آن ها بیشتر یا مساوی 0 است. نتیجه گیری به طور کلی، نتایج این تحقیق نشان می دهد که مقاومت آنتی بیوتیکی به خصوص مقاومت به کارباپنم ها در این باکتری به دلیل ظهور بتالاکتاماز روبه افزایش می باشد. لذا توجه جدی و پایش مستمر مقاومت جهت کنترل مقاومت ها ضرورتی انکارناپذیر است.