1403/05/02
فاطمه رودباری

فاطمه رودباری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: بابلسر. پردیس .دانشگاه مازندران.دانشکده علوم پایه.پروه میکروبیولوژی
تلفن: 01135302424

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی مولکولی ارتباط ویروس های JC و BK با سرطان پروستات«
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
سرطان پروستات ، ویروس JC ، ویروس B
سال 1402
پژوهشگران معصومه سلیمی واوسری(دانشجو)، ژیلا ترابی زاده(استاد مشاور)، فاطمه رودباری(استاد راهنما)

چکیده

پروستات یکی از ضروری ترین غدد برون ریز مردانه و مستعد شرایط پاتولوژیک متفاوت است که در آن بیماریهای بدخیم و خوش خیم شایع ترین هستند. سرطان پروستات )PCa (درمردان دومین بیماری بدخیم رایج، تشخیص داده شده و پنجمین علت اصلی مرگ و میر ناشی از سرطان در سراسر جهان است. میزان بروز سرطان پروستات در مناطق مختلف متفاوت است. در سال ،2018 در سراسر جهان1،276،106 مورد جدید سرطان پروستات ثبت شد که 7.1 درصد از کل سرطانها را در مردان تشکیل میداد. دو پولیوماویروس شناخته شده انسانی، ویروس BK و ویروس JC برای اولین بار در سال 1971 شناخته شدند. سرطانزایی و تاثیر بر ناباروری این ویروسها نیز در سالهای اخیر مورد توجه واقع شده است سرطانزایی ناشی از BKV، JCV به دلیل دو انکوپروتئین ویروسی، آنتی ژن T بزرگ (LTA(و آنتی ژن t کوچک )STA )میباشد. به علت شیوع بالای سرطان پروستات و با توجه به اهمیت موضوع در این مطالعه به بررسی رابطه ویروس JC وBK با سرطان پروستات پرداخته شد. در این مطالعه 60 نمونه ادرار و 25 نمونه بافت از افراد مشکوک به سرطان پروستات از دو شهر ساری و نکا در استان مازندران جمعآوری و بالفاصله به آزمایشگاه انتقال داده و ژنوم ویروسها با استفاده از کیت های اختصاصی ادرار و بافت، استخراج شدند. پرایمرهای اختصاصی برای هر دو ویروس BK و JC طراحی و با استفاده از واکنش زنجیرهای پلیمراز حضور دو ویروس بررسی شد. نتایج نشان داد در پنج نمونه ادرار )8/3درصد ( ویروس BK و23نمونه ادرار)38/3 درصد( ویروسJC حضور داشتند در حالیکه در نمونه های بافتی حضور هیچکدام از ویروسهای مذکور تایید نشد. بررسی ارتباط حضور ویروس با سن نیز نشان داد که رابطه معناداری بین سنین بالای 80 سال و حضور هر دو ویروس وجود دارد . نتایج این تحقیق ارتباط احتمالی ویروس JC با سرطان پروستات را نشان داد هر چند برای رسیدن به نتیجه قطعی نیاز به آزمایشات تکمیلی است.