1403/05/03
فاطمه رودباری

فاطمه رودباری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: بابلسر. پردیس .دانشگاه مازندران.دانشکده علوم پایه.پروه میکروبیولوژی
تلفن: 01135302424

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی شیوع سرولوژیکی و مولکولی ویروس لنفوتروپیک سلولT انسانی نوع یک، در بیماری‌های خودایمنی آرتریت روماتوئید و لوپوس اریتماتوز سیستمیک
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
(ویروس لنفوتروپیک سلول T انسانی نوع یک)، (HTLV-1)، (آرتریت روماتوئید)، (لوپوس اریتماتوز سیستمیک)، (بیماری های خودایمنی)
سال 1402
پژوهشگران مریم قلی زاده(دانشجو)، فاطمه رودباری(استاد راهنما)

چکیده

بیماری‌های خودایمنی علت مشخصی ندارند، با این حال برخی از عوامل مانند عفونت‌های ویروسی، می‌توانند شانس ابتلا به آن را افزایش دهد. مطالعات اخیر ارتباط احتمالی بین عفونت با ویروس لنفوتروپیک سلول T انسانی نوع یک (HTLV-1) و برخی اختلالات خودایمنی مانند آرتریت روماتوئید (RA) و لوپوس اریتماتوز سیستمیک (SLE) را پیشنهاد کرده‌اند. درک این ارتباط برای توسعه مداخلات درمانی هدفمند ضروری است. این مطالعه شیوع HTLV-1 در RA و SLE را با استفاده از تکنیک‌های سرولوژیکی و مولکولی بررسی می‌کند. در مجموع 225 نمونه، شامل 75 نمونه برای RA، SLE و افراد سالم، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. همه نمونه ها تحت سنجش سرولوژیکی الایزا قرار گرفتند. متعاقبا، آنالیز PCR روی نمونه‌های مثبت الایزا (5 نفر) و 48 نمونه دیگر از نمونه‌های منفی الایزا انجام شد. برای تفسیر نتایج، از تحلیل‌های آماری استفاده شد. تنها هفت نمونه از نمونه‌های بررسی‌شده، دارای ژنوم پروویروسی بودند که پنج مورد دارای بیماری RA و دو مورد دارای SLE بودند. هیچ‌یک از افراد گروه شاهد، برای HTLV-1 مثبت نشدند. هیچ تفاوت معناداری برای دو گروه RA و SLE از نظر HTLV-1، مشاهده نشد (p˃0/05). در این پژوهش، ارتباط معناداری بین درگیری با عفونت HTLV-1 و دو بیماری RA و SLE، مشاهده نشد. برای اطمینان از این شیوع و ارتباط، نیاز به بررسی‌های بیشتر، دقیق‌تر و جامعه آماری بزرگ‌تری از افراد بیمار و کنترل می‌باشد، اما طبق نتایج این پژوهش، حتی با دانستن احتمال ایجاد این بیماری‌ها به کمک عفونت HTLV-1، با ساختن واکسن و انجام اقدامات پیش‌گیرانه علیه این عفونت، می‌توان جلوی بروز تعداد زیادی از بیماری‌ها و نقص‌های ایمنی که علت و درمان قطعی ندارند را گرفت.