1403/05/02
فاطمه رودباری

فاطمه رودباری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: بابلسر. پردیس .دانشگاه مازندران.دانشکده علوم پایه.پروه میکروبیولوژی
تلفن: 01135302424

مشخصات پژوهش

عنوان
تشخیص مولکولی و سرولوژیکی عفونت ویروس هرپس انسانی تیپ 6 و پلیمورفیسم IL-2R در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئید مزمن
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
(لوسمی میلوئید مزمن)، (اینترلوکین2)، (گیرنده اینترلوکین2)، (ویروس هرپس)، (پلی مورفیسم)
سال 1401
پژوهشگران احمد حمزه عبدالزهر(دانشجو)، فاطمه رودباری(استاد راهنما)، شاکر حامد محمد العلوانی(استاد راهنما)

چکیده

ویروس هرپس انسانی6 (HHV-6) ویروسی است که اخیراً کشف شده است برای اولین بار از لکوسیت‌های خون محیطی بیماران مبتلا به اختلالات لنفوپرولیفراتیو جدا شد، این ویروس هرپس انسانی می‌تواند تحت شرایط سرکوب شدید سیستم ایمنی دوباره فعال شود و به عنوان یک پاتوژن فرصت طلب و بالقوه تهدید کننده زندگی برای گیرندگان پیوند سلول های بنیادی خونساز آلوژنیک شناخته می‌شود، بیماری لوسمی میلوئید مزمن (CML )یک اختلال کلونال بدخیم سلول‌های بنیادی خونساز است، داده ها از نقش اساسی اینترلوکین2 در تحمل ایمنی حمایت می‌کنند. پلی‌مورفیسم‌ها در نواحی تنظیم‌کننده ژن‌های سیتوکین بر تولید پروتئین تأثیر می‌گذارند و نیز با نتیجه آلوگرافت مرتبط هستند لذا به عنوان یک عامل پیش آگهی مهم برای چندین بیماری با واسطه ایمنی و برای نتیجه پس از پیوند شناسایی شده است. در این مطالعه تعداد 100نمونه خون از بیماران مبتلا به CML و50 نمونه از افراد سالم به عنوان گروه کنترل از بیمارستانهای عمومی و همچنین تعدادی از بیمارستانهای خصوصی در فرات میانه-عراق جمع آوری شد. استخراج DNA، انجام PCR و Nested-PCR به ترتیب برای رسپتور اینترلوکین 2 (IL-2R ) و بررسی حضور HHV-6 انجام شد و محصول PCR برای بررسی پلی مورفیسم IL-2Rتوالی یابی شد. آزمایش سرولوژی میزان IL-2R در نمونه های جمع آوری شده نیز با استفاده از روش الایزا انجام شد. نتایج توالی‌یابی محصولات PCR IL-2R نمونه‌های مختلف، با استفاده از نرم‌افزار ویرایشگر ترازبندی BioEdit Sequence ویرایش، تراز و تجزیه و تحلیل شدند. SNP مشاهده شده برای بررسی جزئیات به پایگاه داده dbSNP ارسال شد. با توجه به آمپلیکن‌های 144 جفت باز این ژن، حدود 99 درصد بین نمونه‌های توالی‌یابی شده و توالی‌های هدف مرجع مورد نظر شباهت‌ مشاهده شد. موقعیت‌های دقیق تغییرات مشاهده‌شده در توالی‌های مرجع NCBI نیز مشخص شد.جزئیات dbSNP 27T>A، 118T>G، و 120A>C شناسایی شد، مشخص شد که این SNPهای شناسایی شده قبلاً به عنوان rs20067006، rs2069762، و rs104847305 شناخته شده بودند. نتایج این تحقیق یک رابطه مثبت قوی (با همبستگی بسیار معنی دار) بین تعداد و غلظت IL-2R نشان داده شد {r = 0. 422, P = 0.007 (p <0.01)}. همچنین، بین غلظت HHV-6 و IL-2R همبستگی معنی‌داری وجود دارد {r = 0. 323, P = 0.042 (p <0.05)}. علاوه بر این، بین غلظت IL-2R و پلی‌مورفیسم IL-2Rrs20067006 همبستگی معنی‌داری نیز وجود دارد (p <0.01). میانگین غلظت سرمی IL-2R در بیماران مبتلا به CML و گروه کنترل سالم (AHC) به ترتیب pg/ml 0.95 ± 10.66 و pg/ml 0.42 ± 6.28 بود. تفاوت معنی‌داری (004/0=p) با مقایسه میانگین غلظت IL-2R سرم در بین گروه‌های AHC و بیماران مبتلا به CML مشاهده شد. ارتباط معنی‌دار بین پلی مورفیسم (بیان) ژن IL-2R با عفونت HHV-6 نشان داده شد نتایج PCR وجود ژنوم HHV-6 در خون گروه بیماران را نشان داد، این یافته ها منجر به این پیشنهاد می شود که ممکن است HHV-6 به عنوان کوفاکتور در فرآیند ابتلا به CML عمل نماید لذا HHV-6 می‌تواند به عنوان یکی دیگر از علل بالقوه CML در نظر گرفته شود.