1403/05/03
فاطمه رودباری

فاطمه رودباری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: بابلسر. پردیس .دانشگاه مازندران.دانشکده علوم پایه.پروه میکروبیولوژی
تلفن: 01135302424

مشخصات پژوهش

عنوان
تشخیص پلی مورفیسم ژن فاکتور نکروز دهنده α((TNFα در بیماران مبتلا به لنفوم غیر هوچکین آلوده به ویروس هرپس انسانی -۷
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
پلی مورفیسم ژن TNFα، فاکتور نکروز دهنده آلفا، لنفوم غیر هوچکین، ویروس هرپس انسانی-7، تنوع ژنتیکی، تشخیص بیماری
سال 1402
پژوهشگران زینه عبدالکریم وحید(دانشجو)، فاطمه رودباری(استاد راهنما)، شاکر حامد محمد العلوانی(استاد راهنما)

چکیده

پلی‌مورفیسم‌های تک نوکلئوتیدی (SNPs) ژن TNFα ممکن است بر حساسیت و یا شدت بیماری‌های مختلف انسانی تأثیر بگذارد. بنابراین مطالعه نقش و میزان TNFα و پلی‌مورفیسم‌های تک نوکلئوتیدی (SNPs) ژن TNFα در بیماری‌های مختلف به خصوص بیماری‌های نظیر سرطان و لنفوم‌ها بسیار مهم است. همچنین بررسی همزمان لنفوم غیر هوچکین و عوامل موثر بر آن همانند عوامل ویروسی و عوامل متغیر مانند سن و جنسیت می‌تواند در جهت درمان این بیماری کمک کننده باشد. در این پژوهش نمونه گیری از هردو جنس مرد و زن و در بازه‌های سنی در دو گروه افراد مبتلا به لنفوم غیر هوچکین و افراد سالم(کنترل) انجام شد. سپس با کمک واکنش زنجیره‌ای پلیمراز ردیابی ژنوم ویروس هرپس انسانی 7 انجام شد. غلظت TNFα و پلی‌مورفیسم‌های تک نوکلئوتیدی (SNPs) ژن TNFαدر نمونه‌های مثبت از لحاظ وجود ژنوم ویروس هرپس انسانی 7 به کمک تکنیک الایزا اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد از 100 نمونه‌های گرفته شده 53% جنسیت مرد مبتلا به لنفوم غیر هوچکین بودند و بیشترین مبتلایان در بازه‌ی سنی میانسالی 40-60 بودند. غلظت TNFα و پلی‌مورفیسم‌های تک نوکلئوتیدی (SNPs) ژن TNFαدر نمونه‌های مثبت از لحاظ وجود ژنوم ویروس هرپس انسانی 7 در افراد مبتلا به لنفوم غیر هوچکین با تفاوت معناداری نسبت به افراد سالم(کنترل) بیشتر بود. بررسی عوامل موثر جنس و سن و عوامل محیطی دیگر و همچنین بیماری‌های ویروسی دیگر می‌تواند در درمان و پیشگیری از سرطان و لنفوم موثر باشد.