1403/05/03
فاطمه رودباری

فاطمه رودباری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: بابلسر. پردیس .دانشگاه مازندران.دانشکده علوم پایه.پروه میکروبیولوژی
تلفن: 01135302424

مشخصات پژوهش

عنوان
همکاری با سازمان مدیریت پسماند مازندران
نوع پژوهش
فعالیت های علمی اجرایی
کلیدواژه‌ها
استفاده از توان و ظرفیت علمی متخصصین، حوزه پسماند، همکاری و تعامل صنعت و دانشگاه
سال 1399
پژوهشگران فاطمه رودباری

چکیده

درراستای استفاده از توان و ظرفیت علمی متخصصین در حوزه پسماند و همکاری و تعامل صنعت و دانشگاه،با سازمان پسماند در حوزه مشکلات بیماریزایی شیرابه های پسماند فعالیت نمودم. یکی از دغدغه های سازمان بررسی آلودگیهای احتمالی شیرابه ها با میگروبهای بیماریزا بویژه میکروبهای اسپوردار بوده است که مشاوره ها و بررسیهای میکروبی در این خصوص ارائه شد