1403/04/25

همت اله رورده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 9113256216

مشخصات پژوهش

عنوان
برکشید توفان در خلیج فارس
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
برکشند، تراز آب دریا، توفان، جزر و مد، خلیج فارس
سال 1392
مجله پژوهش های دانش زمین
شناسه DOI
پژوهشگران محمدرضا خلیل آبادی ، همت اله رورده ، محمد اکبری نسب

چکیده

در این پژوهش، برکشند توفان در حوزه شمالی خلیج فارس در یک دوره 7 ساله(2009-2003) مورد بررسی قرار گرفته است. آمار توفانهایی که در این بازه زمانی رخ داده اند از سایت ناسا دریافت شده است. سپس با آنالیز نوسانات ساعتی تراز دریا که توسط دستگاه های ترازنگار سازمان نقشه برداری جمع آوری شده است نوسانات غیر جزر و مدی سطح دریا در هنگام وقوع توفان به دست آمده است. در این مقاله 3 رخداد که دارای اهمیت بیشتری در حوضه شمالی خلیج فارس بوده اند انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت نیز الگوی کلی برکشند توفان در خلیج فارس مانند شکل، دوره ی زمانی و ارتفاع برکشند استخراج شده اند.