1403/04/25

همت اله رورده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 9113256216

مشخصات درس

عنوان مبانی هیدرولوژی
شماره
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز
توضیحات