1403/04/26
رحمان حسین زاده

رحمان حسین زاده

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده شیمی
نشانی: بابلسر- دانشگاه مازندران-دانشکده شیمی-گروه شیمی آلی
تلفن: 01135302356

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی فعالیتهای زیست شناختی اسانس و عصاره های صمغ گیاه وشا (Dorma ammoniacum D)
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
اسانس، دورما آمونیکوم، فعالیتهای آنتی اکسیدانی، فعالیتهای ضد باکتری
سال 1399
مجله پژوهش های تولید گیاهی
شناسه DOI
پژوهشگران محسن مظاهری تهرانی ، رحمان حسین زاده ، مریم مهاجرانی ، محمود تاجبخش ، صمد نجاد ابراهیمی

چکیده

سابقه و هدف: وشا یک گیاه مونوکارپیک (تکزاد) است که بومی مرکز ایران است. حضور سسکوییترپنها در صمغ گیاه، نقش دفاعی مهمی در برابر قارچها و باکتریهای بیماریزا ایجاد میکند. هدف از مطالعه حاضر، ارزیابی فعالیت آنتیاکسیدانی و ضد باکتریایی اسانس و عصارههای اتیل استات، کلروفرم، هگزان و متانولی و اسانس صمغ وشا و همچنین تعیین ترکیبات موجود در اسانس است. با توجه به اینکه شرایط اقلیمی بر تولید متابولیتهای ثانویه تأثیرگذار است، در این پژوهش عصاره صمغ گیاه وشای موجود در منطقه شاهرود از دیدگاه فیتوشیمیایی مورد بررسی قرار گرفت.