1403/04/26
رحمان حسین زاده

رحمان حسین زاده

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده شیمی
نشانی: بابلسر- دانشگاه مازندران-دانشکده شیمی-گروه شیمی آلی
تلفن: 01135302356

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز و مطالعه حسگرهای شیمیایی بورونیک‌اسیدی دارای فلوروفور کربازول برای مولکول‌های مهم زیستی نظیر قندها
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
حسگرهای شیمیایی، حسگر فلورسانس، بورونیک‌اسید، کربازول، قندها
سال 1401
پژوهشگران ماندانا علوب(دانشجو)، مریم مهاجرانی(استاد مشاور)، محمود تاجبخش(استاد مشاور)، رحمان حسین زاده(استاد راهنما)

چکیده

در این رساله حسگرهای شیمیایی فلورسانس طراحی و سنتز شده است که با داشتن گروه بورونیک‌اسید توانایی برهمکنش با قندها را دارند. این برهمکنش‌ها با تغییر خواص فلورسانسی فلوروفور کربازول که در ساختار حسگرها تعبیه شدند امکان شناسایی و اندازه-گیری قندها را فراهم می‌آورند. پس از سنتز حسگرهای A، B، C و D و شناسایی آن‌ها به-وسیله‌ی طیف‌سنجی جرمی،NMR و IR برهمکنش قندها با حسگر A به‌وسیله‌ی دستگاه فلوئوریمتر و اسپکتروفوتومتر مورد ارزیابی قرار گرفت. pH، غلظت حسگر و زمان مناسب برای اندازه‌گیری فلورسانس تعیین شد. بررسی برهمکنش حسگر A با قندهای مختلف به-وسیله‌ی طیف‌سنجی فلورسانس نشان داد که این حسگر توانایی تشکیل تجمع مولکولی در مجاورت قند گلوکز را حتی در رقابت با سایر قندها دارد و بر این اساس می‌تواند برای قند گلوکز با انتخابگری بالا حسگر مناسبی باشد. بررسی مکانیسم به کمک طیف‌سنجی UV-visible، رسم نمودار جاب و بررسی رفتار حسگر در حلال‌های مختلف نشان داد که حسگر A با ثابت تشکیلی 85 برابر بزرگتر نسبت به فروکتوز با گلوکز با نسبت 2: 1 برهمکنش دارد و از نوع حسگرهای خودسازمان‌یافته به کمک الگو می‌باشد.