12 خرداد 1402

حسین رفیع

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم سیاسی(روابط بین الملل)
تلفن: 01135302105
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي روابط ايران و آلمان از آغاز دوره پهلوي تا پايان جنگ جهاني دوم (1324-1304 ه ش)
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ایران، آلمان، روابط خارجی، نیروی سوم، عصر پهلوی اول
مجله فصلنامه مطالعات تاریخی
شناسه DOI magiran.com/p1982232
پژوهشگران حسین رفیع (نفر اول) ، مجید عباس زاده مرزبالی (نفر دوم)

چکیده

چکیده مقال ه حاضر به بررسی روابط ایران و آلمان از آغاز دوره پهلوی تا پایان جنگ جهانی دوم(1324-1304) می پردازد. این روابط در طی دوره مذکور با فرازونشیب های زیادی همراه بوده است. به طورکلی بعد از روی کارآمدن رضاشاه و در نتیجۀ اتخاذ سیاست گرایش به نیروی خارجی سوم و اجرای برنامه های نوسازی از سوی وی و نیز مسئله بازسازی خرابی های ناشی از جنگ جهانی اول در آلمان، روابط دو کشور در زمینه های مختلف گسترش یافت، تا این که در مقطع زمانی جنگ جهانی دوم به قطع روابط انجامید. در این پژوهش، ابتدا خلاصه ای از روابط ایران و آلمان تا قبل از به قدر ترسیدن رضاشاه بیان می شود، سپس این روابط در دوره حکومت این پادشاه مورد بررسی قرار می گیرد و در ادامه، به چگونگی روابط دو کشور در مقطع زمانی جنگ جهانی دوم پرداخته می شود. لاز م به ذکر است که در این مقاله از روش توصیفی – تحلیلی استفاده شده است.