1403/03/31

حسین رفیع

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی:
تلفن: 01135302105

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی مقایسهای سیاست عربستان و قطر در قبال داعش در سوریه
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
تروریسم، داعش، سوریه، عربستان سعودی، قطر
سال 1401
مجله فصلنامه مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام
شناسه DOI
پژوهشگران حسین رفیع ، حسین معین آبادی بیگدلی ، مرتضی شیخ دره نی

چکیده

داعـش نـام اختصـاری گـروه تروریسـتی عـراق و شـام از اسـامگرایان افراطـی اسـت. در جریـان رشـد داعـش، سـوریه بـا توجـه بـه تحـولات داخلـی خـود بسـتر مناسـبی بـرای رشـد و اعـلام خلافــت ایــن گــروه بــوده اســت. بــا شــروع بحــران داخلــی ســوریه نقــش برخــی از بازیگــران منطقــه ای بــرای رشــد داعــش و تعمیــق ایــن بحــران توجیه پذیــر اســت. بازیگــران منطقــه ای دخیـل در تحـولات سـوریه از جملـه کشـورهای عربـی کـه در رأس آنهـا عربسـتان سـعودی و قطـر بودنـد سیاسـتهای متفاوتـی را در قبـال داعـش در سـوریه بـه کار گرفتنـد. ایـن کشـورها از سیاسـتها و ابزارهـای مختلفـی بـرای حمایـت از داعـش اسـتفاده کردنـد. برخـلاف ادعـای عربســتان مبنــی بــر رد تروریســم و انــواع آن، همــواره شــاهد اســتفاده از ایــن موضــوع در سیاسـتهای ایـن کشـور در منطقـه و تحـولات آن هسـتیم. در کنـار عربسـتان، قطـر به عنـوان کشـوری کوچـک علاقـۀ زیـادی بـه گسـترش تأثیـرات خـود بـر تحـولات منطقـه ای بـا اسـتفاده از ابــزار تروریســم و افراطگرایــی اسـلـامی دارد. در ایــن پژوهــش به دنبــال پاســخ ایــن پرســش هسـتیم کـه سیاسـت ریـاض و دوحـه در قبـال داعـش در سـوریه چیسـت؟ در پاسـخ ایـن فرضیـه مطـرح اسـت کـه ایـن دو کشـور در جریـان تحـولات سـوریه بـا ابزارهـا و شـیوه های مختلـف از داعــش در برابــر دولــت مرکــزی ســوریه حمایتهــای گســترده ای کرده انــد. سیاســتهای عربســتان و قطــر بــا وجــود شــباهت، تفاوتهــای جزئــی دارد. پژوهــش حاضــر به شــکل مقایسه ای و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی نوشته شده است