1403/01/25

حسین رفیع

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی:
تلفن: 01135302105

مشخصات پژوهش

عنوان
راهبرد سیاست خارجی نسل سنتی رهبران عرب و رویکرد آنها نسبت به جمهوری اسلامی ایران
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
راهبرد، رهبران سنتی عرب، سیاست خارجی، ایران، خاورمیانه
سال 1401
مجله روابط خارجي
شناسه DOI
پژوهشگران حسین رفیع ، امید عزیزیان

چکیده

در این مقاله راهبرد سیاست خارجی رهبران سنتی عرب در سه کشور عربستان سعودی، امارات متحده عربی و مصر مورد مطالعه قرار گرفت و با خوانش سیاست گذاری خارجی آنها ویژگی هایی مانند سیاست عدم تقابل با ایران، وابستگی اقتصادی به کشورهای غربی، غرب گرایی و به رسمیت نشناختن اسرائیل مورد واکاوی قرار گرفت. با این اوصاف، پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این پرسش اساسی است که راهبرد سیاست خارجی رهبران سنتی عرب، چگونه بود و آنها چه رویکردی را نسبت به ایران اتخاذ می کردند؟ راهبرد رهبران سنتی عرب نسبت به سیاست خارجی مبتنی بر واقع گرایی تدافعی بوده است. با اتخاذ این راهبرد رهبران عرب با در پیش گرفتن سیاست صبر و انتظار از رفتارهای هزینه ساز و شتابزده نسبت به منازعات منطقه ای پرهیز می کردند. در این مقاله، از نظریه تصمیم گیری جیمز روزنا و رئالیسم تدافعی به عنوان چارچوب نظری تلفیقی بهره گرفته شده و روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است و برای گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای اسنادی استفاده شده است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که رهبران سنتی عرب بر خلاف نسل جدید، در سیاست خارجی راهبردی محافظه کارانه و تدافعی را دنبال می کردند و رویکردشان نسبت به ایران مبتنی بر سیاست صبر و انتظار و به دور از تقابل و تهاجم بود.