12 خرداد 1402

حسین رفیع

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم سیاسی(روابط بین الملل)
تلفن: 01135302105
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي مديريت شبكه هاي اجتماعي در فضاي سياسي ايران به عنوان يك مسئله بدخيم
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
جامعه مجازی، حوزه عمومی، ذی نفعان رسمی، شبکه های اجتماعی، مسائل بدخیم
مجله پژوهش های راهبردی سیاست
شناسه DOI 10.22054/qpss.2020.49288.2430
پژوهشگران حسین رفیع (نفر اول) ، سروش رزمی (نفر دوم)

چکیده

اینترنت به مثابة یک حوزۀ عمومی، دگرگونی های ژرفی در اشکال مشارکت سیاسی ایجاد کرده که صاحبنظران از آن تحت عنوان ظهمور فرم های پست مدرن مشارکت سیاسی یاد می کنند. بسیاری از مسائل جوامع مدرن در ذیل مسائل بدخیم قرار دارند که در این میان، پیامدهای سیاسی و اجتماعی شبکه های مجازی از جمله مسائل پیچیده در هندسة جوامع نوین است. حال این موضوع مطرح است که شبکه های اجتماع ی مجازی به عنوان یک مسئله بدخیم چه تأثیری بر سپهر سیاسی کشور دارد از آنجا که برای ر ویارویی با مسائل بدخیم ، اتخاذ رویکردهای سنتی و اقتدارگرایانه به شکست خواهد انجامید، لذا باید استراتژی های دیگری اتخاذ نمود. این نوشته می کوشد تأثیرهای چندجانبه شبکه های مجازی در فضای سیاسی کشور را مورد بررسی قرار داده و نشان دهد که نحوۀ مدیریت نهادهای دولتی و رسمی کشور باید در چه چارچوبی باشد. تصمیم های مبتنی بر مشارکت و تلاش برای فهم عمیق از مقولة تکنولوژی، می تواند فضای مثبتی را برای ظهور قابلیت های نوین جامعه ایران فراهم سازد.