1403/03/03

حسین رفیع

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی:
تلفن: 01135302105

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی مدیریت شبکه های اجتماعی در فضای سیاسی ایران به عنوان یک مسئله بدخیم
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
جامعه مجازی، حوزه عمومی، ذی نفعان رسمی، شبکه های اجتماعی، مسائل بدخیم
سال 1400
مجله پژوهش هاي راهبردي سياست
شناسه DOI
پژوهشگران حسین رفیع ، سروش رزمی

چکیده

اینترنت به مثابه یک حوزۀ عمومی، دگرگونی های ژرفی در اشکال مشارکت سیاسی ایجاد کرده که صاحبنظران از آن تحت عنوان ظهمور فرم های پست مدرن مشارکت سیاسی یاد می کنند. بسیاری از مسائل جوامع مدرن در ذیل مسائل بدخیم قرار دارند که در این میان، پیامدهای سیاسی و اجتماعی شبکه های مجازی از جمله مسائل پیچیده در هندسه جوامع نوین است. حال این موضوع مطرح است که شبکه های اجتماع ی مجازی به عنوان یک مسئله بدخیم چه تأثیری بر سپهر سیاسی کشور دارد از آنجا که برای ر ویارویی با مسائل بدخیم ، اتخاذ رویکردهای سنتی و اقتدارگرایانه به شکست خواهد انجامید، لذا باید استراتژی های دیگری اتخاذ نمود. این نوشته می کوشد تأثیرهای چندجانبه شبکه های مجازی در فضای سیاسی کشور را مورد بررسی قرار داده و نشان دهد که نحوۀ مدیریت نهادهای دولتی و رسمی کشور باید در چه چارچوبی باشد. تصمیم های مبتنی بر مشارکت و تلاش برای فهم عمیق از مقوله تکنولوژی، می تواند فضای مثبتی را برای ظهور قابلیت های نوین جامعه ایران فراهم سازد.