1403/02/29
غلامرضا پیروز

غلامرضا پیروز

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 011-3530-2661(011-3528-0967)

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل چندصدایی در قرآن کریم براساس نظریه منطق مکالمه میخاییل باختین
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
قرآن کریم؛ باختین؛ منطق مکالمه؛ چندصدایی؛ تک صدایی
سال 1391
مجله فصلنامه متون اسلامي مطالعات ادبي
شناسه DOI
پژوهشگران غلامرضا پیروز

چکیده

میخاییل باختین یکی از بزرگترین نظریه پردازان قرن بیستم، مفاهیم کلیدی گفت وگو و چندآوایی را در عرصۀ رویکردهای زبانی و ادبی ارائه کرده است. نظریه های باختین بر مفهوم دیالوگ استوار است که از نظر وی از سه عنصر تشکیل می شود: سخنگو، شنونده- مخاطب و رابطۀ میانِ سخنگو و شنونده. او مفهوم دیالوگ را در تقابل با مفهوم مونولوگ ( تک صدایی) قرار می دهد که توسط یک نهاد، یک فرد و یک قدرت به کار گرفته می شود. باختین با زبانِ تک آوا به نفعِ زبانِ چندآوا مخالفت می کند. متنی که تک آوا باشد در خدمتِ نظام سلطه و هژمونیِ گروه های استبدادی قرار می گیرد و تنها متون چندصدایی و تعدد صداها، منویاتِ جوامعِ فرودست و زیرِسلطه را انعکاس می دهد. در این مقاله برخلاف دیدگاه نظریه پردازانی که قرآن کریم را متعلقّ به جوامعِ اساطیری و کلاسیک می دانند که نظا م تک آوا را تقویت می کند، درنظر است براین تلقّی تکیه گردد که با توجّه به ظرفیتها و قابلیتهای ماهوی قرآن کریم این اثر را باید یک کتابِ چندآوا درنظر گرفت که در جای جایِ این اثرِ متعالی، تئوری منطقِ مکالمۀ باختین قابل رصد و مشاهده است.