1403/02/29
غلامرضا پیروز

غلامرضا پیروز

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 011-3530-2661(011-3528-0967)

مشخصات پژوهش

عنوان
مؤلفه های فوتوریسم در شعر طاهره صفّارزاده با تکیه بر مفهوم موعودگرایی علمی
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
فوتوریسم، شعر معاصر، منجی، موعود، طاهره صفّارزاده.
سال 1393
مجله نثر پژوهي ادب فارسي
شناسه DOI
پژوهشگران غلامرضا پیروز ، مریم فقیه عبداللهی

چکیده

یکی از مکاتبی که تأثیر شگرفی بر ادبیات و هنر اروپا نهاد و مؤلفـههـای جدیدی را پایه ،گذاری کرد مکتب فوتوریسم است که در مسیر خود گونههـای مختلف هنر و ادبیات را تحت تأثیر قرار داد. با آشنایی هنرمندان و ادیبان روس، این مکتب به روسیه و پس از آن به اروپا راه پیدا کرد و آثاری با تکیـه بـر نگـاه فوتوریستی آفریده شد. نکات مورد تأکید مارینتّی و سایر فوتوریست عبـارت ،هـا : بودند از شتاب، سرعت، پویایی، تکنولوژی، صـنعت، مدرنیتـه، جنـگ، نـابودی سنّتها و ایجاد سبکی جدید در تمام زوایای زندگی و آثار هنری و ادبـی امـا در کنار این مؤل ها می فه توان به نوعی نگاه دیگر که برآمده از باور مشترک میان ملّیتها و اقوام مختلف ، یعنی باور به وجود منجی و نجاتدهنده و رهاییبخش است، دست یافت. در ایران پس از اسلام، اعتقاد به ظهور حضرت مهـدی ( عـج ) یکی از ستونهای باور دینی مردم است این بحث در آثار شاعران و نویسندگان،تحت عنوان شعر انتظار بازخورد داشته است پیوند مؤلفه. های مکتب فوتوریسم و مفهوم انتظار برای تشکیل جامعه آرمانی در آینـده بـه دسـت یـک منجـی کـه بیشک یکی از خواستههای مهم فوتوریستهای آوانگارد بود، انعکاسی مناسب و زیبا در شعر طاهره صفّارزاده .دارد نگارندگان این مقاله برآن انـد ضـمن تحلیـل آثـار صـفّارزاده براسـاس مؤلفههای مورد اعتنا در مکتب فوتوریسم، مفهوم موعـودگرایی را در آثـار وی مورد بررسی قرار دهند.