1403/03/08
غلامرضا پیروز

غلامرضا پیروز

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 011-3530-2661(011-3528-0967)

مشخصات پژوهش

عنوان
بازنمایی مسائل زنان در فیلمنامهی شبی که ماه کامل شد اثر نرگس آبیار با تکیه بر رویکرد فمینیسم اعتدالی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
مینیسم اعتدالی، نرگس آبیار، فیلمنامه، شبی که ماه کامل شد
سال 1402
پژوهشگران غلامرضا پیروز ، نادیا احمدی نیک

چکیده

چکیده: نویسندگان اعتدالی با قبول ضمنی ستم بر زن و تحقیر زن به صورت غیرمستقیم، نابرابری را به نقد و نمایش میگذارند. فمینیسم اعتدالی شامل فمینیستهای میانه رو و محافظه کار است که در آثار آنان اقدامی اعتراضی و رادیکالی صورت نمی پذیرد. فیلمنامه ی «شبی که ماه کامل شد» از آثار متاخر نرگس آبیار نیز با موضوعی سیاسی و اجتماعی درحیطه ی آثار فمینیسم اعتدالی قرار میگیرد. این اثر را به علت نمایش مسائل و دغدغه های زنانی اسیر در فرهنگ مردسالاری، میتوان به عنوان اثری زنانه محور و اعتدالی مورد نقد فمینیستی قرار داد. در پژوهش پیش رو نویسندگان با انتخاب روش تحقیق مناسب، روش تحلیل کیفی وبا توجه به اصول نقد فمینیستی، به تحلیل فیلمنامه ی مذکور برای دستیابی به اهداف مورد نظر پژوهش مبنی بر میزان تاثیر و انعکاس اصول فمینیسم اعتدالی بر مخاطب پرداخته است. پژوهشگران در این جستار با پرداختن به نظرات فمینیست ها و تحلیل نوع بازنمایی زنان توسط آبیاربه اثبات فرضیه ی خود مبنی بر دیدگاه فمینیسم اعتدالی نویسنده و نوع خاص نوشتار زنانه و مطالبه گری حقوق زنان پرداخته است.با توجه به چشم اندازی که نگارندگان ارائه کرده اند اثر مورد نظر را با مولفه هایی همچون:تنوع شخصیت زن/گفتمان های جنسیت زده/زنانی ناگزیر از فضای مردسالاری به بوته ی نقد کشانده اند.