1403/05/02

وحید تقی نژاد عمران

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی: بابلسر - پردیس دانشگاه - گروه اقتصاد نظری
تلفن: 01135302554-01135302510

مشخصات پژوهش

عنوان
اثرات اقتصاد کلان تکانه ی قیمت انرژی: در قالب یک الگوی DSGE
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
تکانه ی قیمت انرژی، الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی، متغیرهای اقتصاد کلان، ضریب خنثی سازی درآمد انرژی
سال 1392
مجله مطالعات اقتصاد انرژي
شناسه DOI
پژوهشگران اسماعیل ابونوری ، اصغر شاهمرادی ، وحید تقی نژاد عمران ، محمد هادی رجایی لیتکوهی

چکیده

هدف این مقاله استفاده از یک الگوی DSGE ( تعادل عمومی پویای تصادفی ) به منظور ارزیابی اثرات تکانه ی ناشی از یک درصد انحراف در حالت یکنواخت قیمت انرژی بر روند رشد بلندمدت متغیرهای کلان اقتصادی در ایران می باشد. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان دهنده ی انحراف متغیرهای تولید، عرضه نیروی کار و تورم از روند رشد بلندمدت خود می باشند. اما قابل توجه ترین اثر مربوط به انحراف 11%- سرمایه گذاری اط مسیر رشد بلندمدت خود می باشد. از دیگر نتایج تحقیق می توان به این اشاره کرد که هر چه سهم انرژی در تابع تولید کم تر بوده و سهم نیروی کار در تابع تولید بیش تر باشد، دوره ی بازگشت سرمایه گذاری به حالت یکنواخت خود سریع تر بوده و درصد انحراف تولید ناخالص داخلی از حالت یکنواخت خود کم تر می باشد. همچنین هرچه ضریب خنثی سازی درآمد انژی در قید بودجه بیش تر شود، درصد انحراف مخارج دولتی و تولید ناخالص داخلی از حالت یکنواخت هر یک در نتیجه ی تکانه ی قیمت انرژی کم تر می شود.