1403/04/24

وحید تقی نژاد عمران

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی: بابلسر - پردیس دانشگاه - گروه اقتصاد نظری
تلفن: 01135302554-01135302510

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تأثیر جهانی شدن بر کاهش فساد اداری کشورهای عضو منا
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
جهانی شدن؛ شاخص ادراک فساد؛ داده های پانل؛ کشورهای عضو منا
سال 1394
مجله مطالعات سياست گذاري عمومي
شناسه DOI
پژوهشگران وحید تقی نژاد عمران ، جابر بهرامی ، هادی نصیری

چکیده

فساد اداری، پدیده ای است که کم و بیش در کلیه ی کشورهای جهان وجود دارد. با این حال، نوع، شکل، میزان و گستردگی آن در هر کشور متفاوت است. امروزه فساد اداری و مالی به یک معضل جهانی مبدل شده و دولتها آگاهند که فساد باعث آسیب های بسیاری می شود و هیچ حد و مرزی هم نمیشناسد. این معضل، اقتصاد داخلی را فلج و جریان توسعه را مختل می سازد؛ بنابراین به منظور مبارزه با فساد و کنترل آن ضروری است ب ه صورت علمی، عوامل مؤثر بر فساد شناسایی شود. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر جهانی شدن با استفاده از شاخص جدید و جامع جهانی شدن اقتصاد ) KOF ( بر فساد اداری در کشورهای منطقه ی خاورمیانه و شمال آفریقا طی سا لهای 2010 - 1995 م یباشد. برای این منظور از شاخص ادراک فساد برای اندازه گیری فساد اداری )کاهش فساد اداری( در این گروه کشورها استفاده شده است. مدل تحقیق با استفاده از فنون اقتصادسنجیپانلی مانند ریشه ی واحد پانلی، ه مانباشتگی پانلی و الگوی اثرات ثابت روش حداقل مربعات تعمیم ی افته، تخمین زده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه دلالت بر این دارد که جهانی شدن تأثیر منفی و معناداری بر شاخص ادراک فساد )کاهش فساد اداری( در کشورهای مورد بررسی داشته است. علاوه بر این، شاخص توسع هی اقتصادی، حقوق مالکیت، دموکراسی و سرمایه ی انسانی، اثر مثبت و معنادار و تورم، و شاخص جمعیت و نرخ پ سانداز، اثر منفی و معناداری بر شاخ ص ادراک فساد )کاهش فساد اداری( داشته اند.