1403/05/02

وحید تقی نژاد عمران

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی: بابلسر - پردیس دانشگاه - گروه اقتصاد نظری
تلفن: 01135302554-01135302510

مشخصات پژوهش

عنوان
توسعۀ مالی و عملکرد محیط زیستی، انتشار ؛CO2 شواهدی از کشورهای عضو گروه دی 8 و گروه جی 7 بر رهیافت داد ه های تلفیقی
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
توسعۀ مالی، انتشار CO2 ، فرضیۀ محیط زیستی کوزنتس، گروه دی 8، گروه جی 7.
سال 1397
مجله مطالعات راهبردي سياستگذاري عمومي
شناسه DOI
پژوهشگران وحید تقی نژاد عمران ، حمزه فیروزجایی

چکیده

توسعۀ مالی از راه کاهش هزینۀ سرمایه گذاری، هدایت بنگا ه ها در به کارگیری فناور ی ها و نهاده های سازگار با محیط زیست و کاهش اندازۀ اقتصاد زیرزمینی موجب بهبود شرایط محیط زیستی کشور می شود. بنابراین، بررسی چگونگی ارتباط میان توسعۀ مالی و آلودگی محیط زیستی اهمیت دارد. این ارتباط ممکن است برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به دلیل تفاوت های نهادی متفاوت باشد. در این راستا، دو مدل بر پایۀ اطلاعات بانک جهانی پیرامون دو گروه از کشورهای جی 7 و دی 8 برای دورۀ زمانی 1993 تا 2013 م برآورد شد ه است. برای کشورهای جی 7، رابطۀ خطی منفی و برای کشورهای دی 8، که ایران جزو آ نها است، رابطۀ درجه دوم یعنی U وارون تأیید گردید؛ یعنی در جی 7 رابطه ای معکوس میان توسعۀ مالی و تخریب محیط زیست وجود دارد، در حالی که در دی 8 در سطوح پایین از توسعۀ مالی، تسهیلات اعطایی بانک ها به افزایش میزان انتشار آلودگی می انجامد ولی در اندازۀ 39 درصد برای شاخص توسعۀ مالی به عنوان نقطۀ برشی 4 این روند معکوس می گردد. با توجه به اینکه بر پایۀ داده های بانک مرکزی ایران این نسبت در 5 سال اخیر بیش از 50 درصد بوده، توسعۀ مالی از مجراهای یادشده به کاهش آلودگی محیط زیستی کمک می کند.