1403/05/02

وحید تقی نژاد عمران

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی: بابلسر - پردیس دانشگاه - گروه اقتصاد نظری
تلفن: 01135302554-01135302510

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه تطبیقی پیشرانهای شکل گیری علم شهروندان به عنوان رهیافتی نوین در سیاستگذاری بخش عمومی
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
سیاستگذاری بخش عمومی، علم شهروندان، سیاستگذاری مشارکتی، نوآوری حکمرانی، مطالعه تطبیقی .
سال 1402
مجله سیاست علم و فناوری
شناسه DOI
پژوهشگران وحید تقی نژاد عمران ، مرسده پهلوانیان

چکیده

نوآوری در حکمرانی و استفاده از فرایندهای جدیدی برای رسیدگی به مشکالت جامعه مستلزم استفاده از رویکردی جدید است. یکی از رویکردهای نوین حکمرانی، تعامل شهروندان با دولت و نقش دادن به مردم برای درگیر شدن در تصمیمات و مشارکت در تعیین اولویت ها است. این مطالعه بر علم شهروندان به عنوان یک ابزار برای تحقق رویکرد مشارکتی میان مردم و دولت متمرکز شده و با مرور پیشینه و تحلیل محتوای کیفی به شناسایی پیشرانهای شکلگیری علم شهروندان پرداخته و پیشرانها را از سه منظر فراهم بودن زمینه، تمایل سیاستگذران به اتخاذ رویکرد مشارکتی و تمایل شهروندان به مشارکت بررسی کرده است. در این مرحله پیشرانهایی مانند حفاظت از حریم خصوصی و مالکیت ایده، فراهم بودن فناوری برای مشارکت مردم، اعتماد شهروندان و شفافسازی امور، کنترل تضادمنافع، آموزش رسمی، درآمد و میزان اوقات فراغت شناسایی شد. سپس با مطالعه تطبیقی، مبتنی بر آمارها و شاخصهای بینالملل، وضعیت بالقوه کشور و توانمندی آن در اجرای پروژههای مشارکتی با سه کشور پیشرو آمریکا، استرالیا و آلمان مقایسه شده است. در این راستا، شاخصهایی به عنوان شاخصهای بازنمای پیشرانِ علم شهروندان در چهار کشور مطالعه شد. یافتهها نشان داد ایران به لحاظ شاخصهای بررسیشده در وضعیتی پایینتر از کشورهای ذکرشده قرار دارد که باعث ایجاد تعادلی نامطلوب میان شهروندان و سیاستگذاران شده است به طوری که هیچ یک از طرفین آمادگی الزم برای پذیرش رویکرد مشارکتی را ندارند و این به حفظ وضع موجود و دشواری تغییر، دامن زده است. در پایان پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت در کشور ارائه شده است.