1403/04/24

وحید تقی نژاد عمران

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی: بابلسر - پردیس دانشگاه - گروه اقتصاد نظری
تلفن: 01135302554-01135302510

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر اعتبار بانک مرکزی بر نرخ بهره با تاکید بر عوامل مالی و نهادی
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
اعتبار بانک مرکزی؛ تعیین کنندگان مالی و نهادی؛ هدفگذاری تورم؛ عملکرد بانک مرکزی
سال 1402
مجله پژوهش های اقتصادی ایران
شناسه DOI
پژوهشگران الهام کمال ، وحید تقی نژاد عمران

چکیده

در این مقاله به منظور بررسی تاثیر عوامل بیرونی بر اعتبار بانک مرکزی و ارزیابی ارتباط بین اعتبار بانک مرکزی . نرخ بهره از شاخص زیان اعتباری استفاده شد. از آنجا که بانکهای مرکزی در کشورهای در حال توسعه عملکرد مناسبی در راستای هدایت تورم به سمت اهداف اعلان شده نداشته اند، ارزیابی اثر اعتبار بانک مرکزی بر متغیرهای اقتصاد کلان و واکاوی عوامل بیرونی اثرگذار بر اعتبار بانک مرکزی تجزیه و تحلیل و با استفاده از شاخص گذشته نگر زیان اعتبار که عملکرد بانک مرکزی را مبنای کسب اعتبار معرفی می کند، اثر درون زایی اعتبار بانکی مرکزی بر نرخ بهره برای 17 کشور در حال توسعه در طی سال های 1996-2019 مورد ارزیابی قرار گرفت نتیجه بدست آمده حاکی از برقراری اثر مثبت و معنی دار شاخص زیان اعتبار بانک مرکزی بر نرخ بهره با در نظر گرفتن درون زایی اعتبار است. از آنجا که عملکرد بانک مرکزی خود تابعی از عوامل بیرونی همچون عوامل مالی و نهادی است، افزایش سطح استقلال بانک مرکزی، اجرای کامل و قانونی قواهد پولی در کنار پذیرش رسمی هدف گذاری تورم نه تنها با محدود کردن رفتار دولت ها و ایجاد انضباط مالی عملکرد بانک مرکزی را بهبود مبی دهد.، بلکه کارگزاران اقتصادی را نیز متقاعد می سازد که دولت ها و بانک های مرکزی متعهد به وعده های اعلان شده هستند.