1403/04/24

وحید تقی نژاد عمران

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی: بابلسر - پردیس دانشگاه - گروه اقتصاد نظری
تلفن: 01135302554-01135302510

مشخصات پژوهش

عنوان
عوامل موثر بر نابرابری آموزشی با تاکید بر دسترسی به اینترنت: مطالعه موردی کشورهای منتخب آسیای غربی
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
دسترسی به اینترنت، نابرابری آموزشی، روش حداقل مربعات کاملا اصلاح شده، کشورهای آسیای غربی
سال 1400
مجله پژوهشنامه اقتصاد کلان
شناسه DOI
پژوهشگران وحید تقی نژاد عمران ، مهران سام دلیری ، علیرضا بیات ، مبین رمضان پور

چکیده

بخش مهمی از سرمایه انسانی فرد که مستقیم بر رفاه او و جامعه اثر دارد، با آموزش شکل میگیرد؛ این کار نیازمند توزیع برابر فرصتهای آموزشی میان توده مردم است. امروزه با تغییر پدید آمده در فرآیندهای آموزشی به دلیل رشد فناوریهای ارتباطات و نقش همهگیری بیماری کووید-19 ، دسترسی به اینترنت و مخارج دولت در کنار عوامل دیگر اثرگذار در ادبیات مربوطه بر نابرابری آموزشی میتواند اثر بگذارد. بر پایه اهمیت آموزش در توسعه و پیشرفت اقتصادی، این مطالعه به دنبال بررسی تاثیر دسترسی به اینترنت بر نابرابری آموزشی در کشورهای منتخب آسیای غربی در دورهی زمانی 2019-2010 و با استفاده از روش تابلویی حداقل مربعات کاملا اصلاح شده )FMOLS ) است. نتایج بدست آمده از برآورد مدل نشان میدهد که مخارج عمومی دولت، دسترسی به اینترنت و سرمایه گذاری تاثیر منفی و معناداری بر نابرابری آموزشی در کشورهای مطالعه شده داشته است؛ به این معنی که متغیرهای یاد شده به توزیع برابرتر آموزش میان افراد میانجامند. همچنین یافته تجربی دیگر این که نابرابری درآمدی و نابرابری جنسیتی هر دو به گونههای معنیدار نابرابری آموزشی را در کشورهای آسیای غربی افزایش میدهند.