1403/04/24

وحید تقی نژاد عمران

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی: بابلسر - پردیس دانشگاه - گروه اقتصاد نظری
تلفن: 01135302554-01135302510

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اقتصاد سیاسی اعتبار بانک مرکزی
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
اعتبار بانک مرکزی، چارجوب هدفگذاری تورم، تعیین کنندگان مالی، رگرسیون کوانتایل
سال 1401
پژوهشگران وحید تقی نژاد عمران ، الهام کمال

چکیده

از دهه 1990 و پذیرش چارچوب هدفگذاری تورم، اعتبار به عنوان ابزاری معرفی گردید که بانک مرکزی میتواند از طریق آن انتظارات تورمی را کنترل و نزدیک به تورم هدف نگه دارد. ولی اعتبار خود تابعی از عواملی بیرونی همچون عوامل مالی است که می تواند نقشی تعیین کننده بر کسب اعتبار و توانایی بانک مرکزی در راستای اجرای تعهداتش بگذارد. از آنجا که بسیاری از پژوهشگران عوامل تعیین کننده اعتبار بانک مرکزی را نادیده گرفته اند، در مطالعه حاضر عوامل مالی تعیین کننده اعتبار با استفاده از تجزیه و تحلیل کوانتایل برای 25 کشور که چارچوب هدفگذاری تورم را به صورت رسمی پذیرفته اند در طی 1990 تا 2014 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که قواعد مالی در دنباله های پایین بر اعتبار بانک مرکزی تاثیرگذار است؛ در حالی که پولی کردن بدهی در کوانتایل های بال و زمانی که اعتبار بانک مرکزی بالا است می تواند اثر منفی بر نگاه مردم و انتظارات تورمی آنها گذاشته و موجب کاهش اعتماد به توانایی و کسب اعتبار بانک مرکزی گردد.