1403/03/02
مرتضی نجابت خواه

مرتضی نجابت خواه

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی:
تلفن: _

مشخصات پژوهش

عنوان
آسیب شناسی سهمیه های ورود به خدمت از منظر اصل برابری فرصتها با تکیه بر رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
استخدام، سهمیه استخدامی، برابری فرصتها، عدالت استخدامی، ماده (41) قانون مدیریت خدمات کشوری
سال 1402
مجله پژوهشهای نوین در حقوق اداری
شناسه DOI
پژوهشگران محمد اسماعیلی ، مرتضی نجابت خواه ، علی اکبر گرجی ازندریانی

چکیده

به کارگیری نیروهای شایسته و توانمند در فرآیندی عادلانه و برابر، شرط لازم برای تحقق اداره مطلوب و ایفای بهینه خدمات عمومی است که تحقق این امر از رهگذر اعمال و شناسایی اصل برابری فرصتها و عدالت استخدامی است. در اصل سوم و بیست و هشتم قانون اساسی و ماده (41) قانون مدیریت خدمات کشوری، این اصول مورد شناسایی قرار گرفته است. تقابل سهمیه های استخدامی در مشاغل عمومی با اصل برابری فرصتها در ورود به خدمت موضوع مقاله حاضر است و در این مقاله به این مسأله پرداخته شده است که با توجه به رویکرد قضایی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، سهمیه های استخدامی در ورود به مشاغل عمومی در چه صورت منافی مفهوم عدالت استخدامی و اصل برابری فرصتها خواهد بود؟ اگرچه گسترش سهمیه ها بخصوص نسبت به ایثارگران و نیز بومی گزینی رویه غالب قانونگذار در سنوات اخیر است؛ اما یافته های پژوهش حاکی از آن است که با توجه به رویه هیئت عمومی دیوان می توان چنین استنباط نمود که وضع هر نوع سهمیه باید بر مبنا و استدلال هایی قوی استوار باشد که روایی تفاوت در برخورد را در جهت کاهش نابرابریها و در راستای منفعت عمومی توجیه نماید و هر سهمیه را باید به گونه ای مضیق تفسیر نمود که راه را بر برابری فرصتها در استخدام تنگ نکند.