1403/03/04
مرتضی نجابت خواه

مرتضی نجابت خواه

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی:
تلفن: _

مشخصات پژوهش

عنوان
تحولات برابری حقوقی در تاریخ اندیشه حقوق عمومی ایران
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
برابری در مقابل قانون، برابری قانونی، شهروند
سال 1402
پژوهشگران بهزاد مهرگان(دانشجو)، مرتضی نجابت خواه(استاد مشاور)، فرهنگ فقیه لاریجانی(استاد راهنما)

چکیده

برابری به عنوان یک آرمان حقوق بشری، کلیدواژه ی بسیاری از جنبش های اجتماعی و سیاسی از ابتدای تمدن بشری بوده است. مفهوم برابری حقوقی که با ظهور مدرنیته، اندیشه‌ی آزادی و به تبع آن بروز دولت مدرن شکل گرفت، با شارش اندیشه‌ی مشروطه خواهی و دولت مدرن در دوران قاجار به ایران وارد شد. در طول تاریخ صد و پنجاه ساله ی آشنایی ایرانیان با حکومت مدرن، برابری حقوقی یکی از پرچالش ترین مفاهیم میان اندیشه‌ی سنتی و دینی حکمرانی در ایران و اندیشه‌ی دولت مدرن بوده است. این تفاوت نگرش، در عرصه ی قانون گذاری و عرف حقوقی نیز اثرات متفاوتی به بار آورده است. پژوهش زیر بر آن است تا با تبیین برابری حقوقی -که مبتنی بر حق آزادی بنیاد است. تحولات و فراز و فرود این مفهوم را در بستر تاریخ اندیشه‌ی معاصر ایران در نگاه متفکران حوزه ی عمومی اعم از روشنفکران و روحانیون شیعه را با بکارگیری روش توصیفی-تحلیلی بررسی کند. پرداختن به تمامی اندیشه ورزان این حوزه در قالب پژوهش زیر امکان پذیر نبوده،؛ لذا تلاش شده تا به نگرش مهمترین جریان های فکری تاثیرگذار در آینه ی پرچمداران آن، در طول تاریخ به اجمال پرداخته شود.