1403/03/02
مرتضی نجابت خواه

مرتضی نجابت خواه

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی:
تلفن: _

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه تطبیقی اعمال روشهای جبران قضایی بر اشتباه مقام اداری
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
اشتباه مقام اداری، نظارت قضایی، حقوق اداری ایران، روش های جبران قضایی، حقوق انگلستان، حقوق فرانسه
سال 1400
مجله ديدگاه هاي حقوق قضايي
شناسه DOI
پژوهشگران فاطمه افشاری ، مرتضی نجابت خواه

چکیده

اشتباه،ازمصادیق نقض قانونمداری است؛گرچه در وقوع آن،اعتقاد قوی بر صحت عمل وجود دارداما نظارت قضایی برآن،می­تواند با اِعمال ضمانت­اجرا و روش­های جبران قضایی همراه باشد.دادگاه علاوه بر نقض وابطال تصمیم به دلیل اشتباه حکمی،می­تواندمبتنی برارزیابی خود،تصمیم صحیح راجایگزین تصمیم مورداعتراض کند.دستورمنع می­تواندحتی پس ازصدور یک تصمیم اشتباه توسط مرجع عمومی به منظور جلوگیری از اجرای آن تصمیم صادر شود.دستورالزام بهترین روش در زمانی­است که مقامات عمومی در نتیجه­ تفسیر ناصحیحی از قلمرو قانونی خود،از اجرای صلاحیت­ اعطاشده به ایشان عدول کنندکه مرجع قضایی وی را به اعمال یا عدم اعمال صلاحیت قانونی یا بررسی مجددآن ملزم سازد.دستورپیشگیری برای پیشگیری مقام عمومی از اقدام به شیوه غیرقانونی یا خارج از حدود اختیارات یا الزام وی به انجام وظیفه استفاده می­شود. از روش اعلام نظر قضایی می­توان برای اعلام این­که تصمیم یا اقدام مقام اداری،غیرقانونی و خارج از حدود اختیارات مشتمل براشتباه استفاده نمود به­ویژه اعلام­نظر قضایی معطوف به آینده که با ارائه­ آن،معنای صحیح مقرره قانونی را بیان می­دارد تامقام تصمیم­گیرنده را ازانجام اشتباهات حکمی مشابه در آینده بازدارند.تعیین جبران خسارت نیزپس از احراز وقوع تخلف بر عهده دادگاه عمومی نهاده شده است.