1403/05/02
محمود یحیی زاده فر

محمود یحیی زاده فر

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135284760

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر خوش بینی مدیران بر هم زمانی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
خوش بینی مدیران، هم زمانی قیمت سهام، مالی رفتاری، شفافیت اطلاعاتی، پانل مقاوم.
سال 1397
مجله پيشرفت هاي حسابداري
شناسه DOI
پژوهشگران ایمان داداشی ، محمود یحیی زاده فر ، عباس شامخی امیری

چکیده

هم زمانی قیمت معیاری نسبی از اطلاعات خاص شرکت در مقایسه با اطلاعات بازار و صنعت است که در قیمت سهام منعکس می شود؛ لذا با شفافیت رابطه معکوس دارد. خوش بینی یکی از انواع سوگیری های رفتاری مدیران است که آن ها را از ارزیابی درست شرکت باز می دارد. شفافیت اطلاعات تحت تأثیر این ویژگی رفتاری است. خوش بینی منجر به کاهش کیفیت و محتوای اطلاعاتی افشاها می شود که به تبع آن هم زمانی قیمت افزایش می یابد. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر خوش بینی مدیریت بر هم زمانی قیمت با استفاده از داده های 771 شرکت طی سال های 7983 تا 7937 پرداخته است. برای سنجش هم زمانی از مدل بیوتروسکی و روستون ) 1007 ( و برای خوش بینی از سه شاخص باقی مانده مدل رشد، دقت پیش بینی سود فصلی و مازاد مخارج سرمایه ای استفاده شد. یافته ها نشان داد مطابق با مباحث تئوریک، خوش بینی )مازاد مخارج سرمایه ای( اثر مثبت و معناداری بر هم زمانی دارد. درخصوص دو پروکسی دیگر خوش بینی، اثر معناداری مشاهده نشد.