1403/05/02
محمود یحیی زاده فر

محمود یحیی زاده فر

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135284760

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه توسعه مالی بین الملل و نقش آن بر جهانی شدن اقتصاد در کشور ایران با استفاده از داده های تابلویی
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
بخش مالی بی نالملل، توسعه مالی، روند، منطقه آسیای جنوب غربی.
سال 1395
مجله پژوهش هاي رشد و توسعه اقتصادي
شناسه DOI
پژوهشگران آنامحمد آق ار کاکلی ، محمود یحیی زاده فر ، مهدی نوبخت

چکیده

هدف تحقیق حاضر اندازه گیری و سنجش توسعه بخش مالی بین الملل و بررسی اثر آن بر جهانی شدن اقتصاد در کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا و ایران طی سال های 2011-2004 با استفاده از جدیدترین اطلاعات منتشره بانک جهانی در سال 2014 می باشد. در این تحقیق از نرم افزار اقتصادسنجی Eviews و الگوی رگرسیونی داده های تابلویی استفاده می شود. بر اساس نتایج این مطالعه میانگین شاخص توسعه مالی بین الملل در منطقه آسیای جنوب غربی طی سال های 2011-2004 معادل 21/0 برآورد شده است و متوسط این امتیاز برای ایران معادل 39/0 بوده که با این امتیاز، ایران در مقایسه با سایر کشورهای منطقه در ردیف کشورهای نسبتاً توسعه یافته در زمینه توسعه بخش مالی بین الملل قرار می گیرد. در نهایت نتایج حاصل از الگوی روند نشان می دهد که، شاخص توسعه مالی بین الملل در منطقه آسیای جنوب غربی و کشور ایران روند نزولی و منفی داشته و مقدار شاخص، طی دوره کاسته شده است. در زمینه اثر توسعه مالی بین الملل بر شاخص جهانی شدن اقتصاد، نتایج تحقیق نشان داد که رابطه معناداری بین توسعه مالی بین الملل و جهانی شدن اقتصاد وجود دارد.