1403/05/02
مهدی رمضان زاده لسبویی

مهدی رمضان زاده لسبویی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی: مازندران. بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه مدیریت جهانگردی
تلفن: 09126343108

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی میزان تاب آوری ساکنین نواحی روستایی استان کرمانشاه در مواجهه با بلایای طبیعی
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
تاب آوری ، بلایای طبیعی ، سرمایه اجتماعی ، استان کرمانشاه
سال 1400
مجله دانش پیشگیری و مدیریت بحران
شناسه DOI
پژوهشگران جعفر معصوم پور سماکوش ، آییژ عزمی ، مهدی رمضان زاده لسبویی ، مجتبی نوری

چکیده

مینه و هدف بلایای طبیعی واقعیتی است که امروزه بخش قابل توجهی از مناطق روستایی را تحت تاثیر قرار داده است. با توجه به اینکه در برخی مواقع، پیشگیری از وقوع این بلایای طبیعی میسر نمی باشد، لذا بررسی میزان تاب آوری در برابر بلایای طبیعی از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف این مقاله بررسی میزان تاب آوری ساکنین نواحی روستایی استان کرمانشاه در مواجهه با بلایای طبیعی می باشد. روش جامعه آماری شامل 14 شهرستان استان کرمانشاه و بالغ بر 270 پرسشنامه است. پایایی تحقیق توسط آلفای کرونباخ و روایی توسط متخصصان جغرافیا و علوم اجتماعی تایید شد. یافته ها: یافته ها نشان می دهند که میزان رضایتمندی از عملکرد مدیران محلی در راستای بهبود وضعیت تاب آوری پایین می باشد. زیرا که میانگین کل بدست آمده 2.8 از 5 در مقایسه با 3 میزان کمتری را نشان می دهد. با توجه به نتایج رگرسیونی از عوامل تاثیر گذار اجتماعی، اقتصادی، محیطی، زیر ساختی و نیز Beta (بتا) محاسبه شده می توان اذعان داشت که عوامل مدیریتی در آینده می تواند بیشترین تاثیر را در بهبود وضعیت تاب آوری جوامع محلی در برابر بلایای طبیعی داشته باشد و در رتبه بعدی عوامل اجتماعی قرار دارد. نتیجه گیری نتایج این تحقیق نشان داد که مردم بومی نسبت به وقوع زلزله بسیار حساس هستند و نوعی ترس و وحشت در بین آن ها وجود دارد. زلزله اخیر کرمانشاه این ترس و نگرانی را بیشتر کرده است. زیرساخت ها هم آسیب پذیر هستند. پاسخگویان معتقد هستند که زیرساخت ها مناسب نبوده و در برابر مخاطرات آسیب پذیر هستند. زیر ساخت های تاثیر گذاری مانند برخورداری روستاهای منطقه از شبکه گاز سراسری، دسترسی به مراکز درمانی بیمارستان، اورژانس، داروخانه و خانه بهداشت، دسترسی به نهادهای امدادرسان(هلال احمر) یا مرکز مدیریت بحران، دسترسی به پلیس و نیروی انتظامی، دسترسی به آتش نشانی، دسترسی به مراکز اسکان موقت و دسترسی به شبکه معابر اصلی همگی در وضعیت نامطلوبی قرار دارند.