1403/04/26
مهدی رمضان زاده لسبویی

مهدی رمضان زاده لسبویی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی: مازندران. بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه مدیریت جهانگردی
تلفن: 09126343108

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل رابطه ی بین انگیزه های گردشگران دوچرخه سوار و توسعه ی گردشگری پاک و ارزان (نمونه مطالعاتی شهر بابلسر)
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
گردشگری دوچرخه سواری، توسعه گردشگری، تمایلات و انگیزه، نگرش طرفدار، بابلسر
سال 1397
پژوهشگران فرشته دوستی ، مهدی رمضان زاده لسبویی

چکیده

امروزه تمامی مقاصد گردشگری و به تبع آن تمامی کشورها به دنبال راه های جدید برای جذب بخشی از گردشگران و درآمدهای حاصل از ورود آنان هستند که برای نیل به این هدف به دنبال ایجاد محصولات مختلف و جذاب گردشگری، عرضه انواع مختلف گردشگری، پاسخ به نیاز تنوع طلبی گردشگران و راحتی و در دسترس بودن محصولات برای آنها، هستند کما اینکه اثرات منفی ناشی از ورود گردشگران بخصوص از نظر زیست محیطی به مسائل اصلی در صنعت گردشگری تبدیل گشته است. با توجه به تمامی این مسائل، گردشگری دوچرخه سواری به عنوان یکی از شاخه های گردشگری با علایق ویژه و به عنوان یک محصول گردشگری با توجه به مزایایش به خصوص در جنبه های اقتصادی و همچنین زیست محیطی می تواند بسیار موثر و مثبت ظاهر شود. هدف مطالعه حاضر، بررسی رابطه بین تمایلات گردشگران به دوچرخه سواری و توسعه این گردشگری بر اساس مولفه هایی از قبیل نگرش طرفدار دوچرخه سواری، هنجارهای ذهنی، موافق، ادراک مثبت، وجود و کیفیت زیرساخت ها و تکنولوژی های مدرن در حوزه دوچرخه سواری است. نمونه مطالعاتی این پژوهش شهر بابلسر بوده و دویست پرسشنامه به صورت تصادفی توسط گردشگران تکمیل و جمع آوری گردیده است. نتایج نشان می دهد که تمامی این عوامل با تمایلات گردشگران به دوچرخه سواری در حین تعطیلات رابطه مستقیمی دارند و از بین مولفه های نامبرده، عوامل نگرش های طرفدار دوچرخه سواری و شرایط محیطی و کیفیت زیرساخت ها از دید پاسخگویان در اولویت قرار داشته و به ترتیب با 36 و 39 درصد بیشترین تاثیرگذاری را بر توسعه این گردشگری ایفا می کنند.