1403/05/02
مهدی رمضان زاده لسبویی

مهدی رمضان زاده لسبویی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی: مازندران. بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه مدیریت جهانگردی
تلفن: 09126343108

مشخصات پژوهش

عنوان
توسعه گردشگری و بازساخت در مقاصد گردشگری مطالعه موردی: شهر شیراز
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
توسعه، گردشگری شهری، بازساخت، شیراز
سال 1398
مجله مدیریت شهری
شناسه DOI
پژوهشگران مهدی رمضان زاده لسبویی ، نازنین تبریزی ، محمدرضا ضیمران

چکیده

یکـی از مباحـث اساسـی در جغرافیایـی شـهری و روسـتایی کـه تغییـرات را در حوزههـای مختلـف کالبـدی، اقتصادی، زیسـتمحیطی، ّ اجتماعـی- فرهنگـی و حت ّ ـی سیاسـی- نهـادی مـد نظر قـرار میدهد، پدیـده بازسـاخت بـوده و در ایـران یکی از این کالنشـهرها کـه فارغ ازّ ـت باالی گردشـگری نیز میباشـد، شـهرّ ـت زندگـی، دارای ظرفی قابلی شـیراز اسـت. حـال اینکه گردشـگری از گذشـته تاکنون به چـه میزان در بازسـاخت شـهر شـیراز و زندگـی سـاکنین این شـهر موثّر بـوده و یا میتوانـد در آینـده اثرگذار باشـد، هـدف این پژوهش اسـت. این تحقیقّ ـت توصیفی اسـت. ابزار بـر اسـاس هـدف کاربـردی و بـر اسـاس ماهی بـکار گرفتـه در این مطالعه، پرسشـنامه اسـت. جامعه آمـاری تحقیق را سرپرسـتان خانوار و کسـبه شـهر شـیراز در مناطق یک، سه و هشت که دارای جاذبههـای گردشـگری هسـتند، تشـکیل میدهنـد. نتایج نشـان میدهـد، گردشـگری بر بازسـاختهای فیزیکـی، اقتصـادی و نهادی- سیاسـی هـر سـه منطقـه 1 ،3 و 8 اثرگـذار بـوده و بـر بازسـاختهای اجتماعـی- فرهنگـی و زیسـتمحیطی منفی داشـته اسـت.