1403/04/26
مهدی رمضان زاده لسبویی

مهدی رمضان زاده لسبویی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی: مازندران. بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه مدیریت جهانگردی
تلفن: 09126343108

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی سیمای دریافت شده از مکان و نقش آن در حمایت از توسعهی گردشگری از سوی ساکنان بومی )مطالعه موردی شهرستان نور، بخش چمستان(
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
سیمای مکان، حمایت از توسعهی گردشگری، ساکنان بومی، بخش چمستان
سال 1398
پژوهشگران روزبه میرزائی ، مهدی رمضان زاده لسبویی ، سیدعلی حسینی

چکیده

هدف این پژوهش بررسی سیمای دریافت شده از مکان و نقش آن در حمایت از توسعهی گردشگری در بخش چمستان از دید ساکنان بومی است. در راستای تحقق این هدف مؤلفههای مربوط به سیمای مکان از جهات ظاهر فیزیکی، خدمات اجتماعی، محیطزیست اجتماعی و خدمات سرگرمی موردبررسی قرار میگیرند. این پژوهش از نوع توصیفی و پیمایشی بوده و از روش نمونهگیری احتمالی استفادهشده است. حجم نمونه پژوهش 254 نفر محاسبهشده که از این میان 220 نفر از ساکنان بومی بخش چمستان با میانگین سکونت تقریبی 25 سال، بهتمامی سؤالات پرسشنامه مربوطه از » آبوهوای خوشایند « پاسخ کامل بودند. یافتههای این پژوهش نشان میدهند که ازلحاظ سیمای مکان، مؤلفههای از کمترین میانگین نزد ساکنان بومی بخش چمستان » مکان خوبی برای خرید کردن « بیشترین میانگین اهمیت و برخوردار بودند و سیمای مکان از جهت خدمات اجتماعی بر حمایت از توسعه گردشگری تأثیر معنادار و مثبتی دارد.