1403/04/26
مهدی رمضان زاده لسبویی

مهدی رمضان زاده لسبویی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی: مازندران. بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه مدیریت جهانگردی
تلفن: 09126343108

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی احساس امنیت بر میزان وفاداری گردشگران
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
احساس امنیت ، وفاداری ، وفاداری گردشگران ، مازندران
سال 1402
پژوهشگران زهرا زکی پور کینجی ، مهدی رمضان زاده لسبویی ، مرتضی خزایی پول

چکیده

امروزه گردشگری به عنوان یکی از فعالیت های مهم در جهان، توسعه آن مورد توجه کشورها و صاحب نظران می باشد؛ در فرآیند توسعه و بازاریابی گردشگری، وفاداری به مقصد از عوامل کلیدی و مهم به شمار می آید. توسعه وفاداری مشتری به دلیل مزایای مرتبط با حفظ مشتریان موجود، به یک استراتژی مهم بازاریابی تبدیل می شود. هدف اصلی تحقیق حاضر ارزیابی تاثیر احساس امنیت بر میزان وفاداری گردشگران در اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۲ می باشد. روش تحقیق حاضر در این مطالعه توصیفی- پیمایشی بوده و از لحاظ هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر را گردشگران اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۲ استان مازندران تشکیل داده اند که یک جامعه بزرگ و نامحدود می باشد لذا به کمک جدول مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری احتمالی خوشه ای ۳۸۴ پرسشنامه توزیع گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از تحلیل عامل تاییدی، آلفای کرونباخ و در نهایت معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که تجربه برند (حسی، عاطفی، رفتاری و فکری) بر رابطه برند مصرف کننده (ارتباطات دو طرفه و تعاملات عاطفی) تاثیر مثبت و معنی داری دارد و در این بین تاثیر احساس امنیت بر وفاداری گردشگران و وفاداری رفتاری از مابقی بیشتر است و اهمیت بیشتری پیدا می کنند.