1403/05/02
مهدی رمضان زاده لسبویی

مهدی رمضان زاده لسبویی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی: مازندران. بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه مدیریت جهانگردی
تلفن: 09126343108

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی بازارهای دورهای و نقش آن در گردشگری با تاکید بر هویت مکانی (مطالعه موردی: بازار جویبار)
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
بازارهای دورهای محلی، گردشگری محلی، هویت مکانی، بازار جویبار
سال 1395
پژوهشگران مهدی رمضان زاده لسبویی ، محمدرضا ضیمران

چکیده

در عصر حاضر خرید کردن در مقصد و حین انجام سفر، جزء لاینفک گردشگری شده است؛ در این راستا مراکز خرید و بازارهای هفتگی به عنوان یکی از زیر ساختها مورد توجه میباشد. بازارهای هفتگی مکانهای جغرافیایی هستند که در اثر گذر زمان تبدیل به کالای فرهنگی میشوند که از جنبههای گردشگری نیز دارای اعتبار هستند. هدف از این پژوهش، سنجش میزان تاثیرات بازار بر رشد گردشگری با تاکید بر هویت مکانی است. بازار مورد مطالعه، جمعه بازار جویبار از شهرستانهای استان مازندران میباشد. روش بررسی توصیفی تحلیلی مبتنی بر پیمایش و ابزار اصلی در گردآوری دادهها پرسشنامه است. جامعه آماری تحقیق شامل فروشندگان و - خریداران در بازار میباشد. دادههای گردآوری شده پرسشنامه با استفاده از نرم افزار آماری SPSS پردازش و بر اساس هدف و ماهیت دادهها از آزمون تی تک نمونهای و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. یافتههای پژوهش نشان میدهد برگزاری جمعه بازار جویبار مورد استقبال عموم مردم است و نظرسنجی نشان میدهد که این بازار ظرفیت بالایی در جذب گردشگر به شهر جویبار را دارا میباشد.